Vyhlášky a iné

Prihlásenie nového motocykla

Ak ste kúpili práve nový motocykel, musíte ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru podľa Vášho miesta pobytu alebo podľa miesta sídla Vašej firmy alebo sídla jej organizačnej zložky, ktorá má vozidlo prevádzkovať.

Prihlásenie musí uskutočniť priamo vlastník vozidla, a to do najneskôr do 15-tich dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlásení nepristavujete nové vozidlo ku žiadnej kontrole.

Vlastník musí pri prihlásení uviesť, kto bude zapísaný v evidencii ako jeho držiteľ. Ak nie je držiteľ totožný s vlastníkom vozidla, tak sa držiteľ musí tiež dostaviť na Policajného zboru spolu s vlastníkom. Ako vlastník vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, a to buď fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná v obchodom alebo inom registri na Slovensku.

Pri prihlásení potrebujete nasledovné doklady:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii,
- doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva, 
- potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- platný doklad totožnosti,
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
- overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
- kolok v hodnote 49,50€ 

(zdroj: minv.sk a portal.gov.sk)

Prihlásenie motocykla z iného okresu

Ak ste vozidlo, ktoré bolo dovtedy evidované v inom okrese, ste povinný ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese. Aby ste tak mohli urobiť, musí najskôr pôvodný majiteľ odhlásiť vozidlo zo svojho okresu – bližšie nájdete na Odhlásenie vozidla do iného okresu (smeruje na tú podstránku).

Prihlásenie Vášho nového vozidla musíte uskutočniť do 15-tich dní odo dňa odhlásenia vozidla z pôvodného okresu. Pri prihlásení vozidla musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri prihlásení potrebujete nasledujúce doklady:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),
- osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
- potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- platný doklad totožnosti,
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
- ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť,
- ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
+ kolok

(zdroj: minv.sk a portal.gov.sk)


Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia

 

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia viesť niektoré skupiny alebo druhy motorových vozidiel

Podľa § 17 vyhlášky, vodičské oprávnenie:
* skupiny B + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B,
* skupiny C, D a podskupiny C1 a D1 možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B,
* skupiny C + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C,
* skupiny C1 + E možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia podskupiny C1,
* skupiny D + E možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D,
* skupiny D1 + E možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia podskupiny D1.

Vodičské oprávnenie skupiny A na vedenie vozidiel s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW/kg alebo vozidiel s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW/kg možno udeliť len žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A na vedenie vozidiel s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW/kg alebo vozidiel s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW/kg a ktorý preukáže prax vo vedení takého vozidla v posledných 24 mesiacoch; táto podmienka sa nevyžaduje, ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia je staršia ako 21 rokov.

Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukazuje prax vo vedení vozidiel čestným vyhlásením držiteľa vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla, na ktorom sa prax vykonávala, s jeho úradne overeným podpisom.

Vek

Vodičské oprávnenie
* skupiny AM možno udeliť len osobe staršej ako 15 rokov,
* podskupiny A1 a B1 možno udeliť len osobe staršej ako 16 rokov,
* skupiny T možno udeliť len osobe staršej ako 17 rokov,
* skupiny B, B + E, C, C + E a podskupiny C1 a C1 + E možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov,
* skupiny D, D + E a podskupiny D1 a D1 + E možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov,
* skupiny A na vedenie vozidla s výkonom nepresahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť nepresahujúcim 0, 16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov,
* skupiny A na vedenie vozidla s výkonom presahujúcim 25 kW alebo s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW/kg alebo vozidla s postranným vozíkom s pomerom výkon/hmotnosť presahujúcim 0, 16 kW/kg možno udeliť len osobe staršej ako 21 rokov alebo osobe, ktorá spĺňa horeuvedenú podmienku.


 

V Y H L Á Š K A 464/2009 Z.z. - Nový zákon o doprave

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

z 3. novembra 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách


Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1. mája 2013

Anotácia:

Dňa 23. 4. 2013 vyšiel v čiastke 24/2013 Zbierky zákonov SR pod číslom 98/2013 Z. z. zákon,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení.

 

S účinnosťou od 1. mája  2013 vodičské oprávnenie skupiny B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Toto oprávnenie sa do vodičského preukazu nezaznamenáva.

Do skupiny motorových vozidiel B patria
a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria
a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Povinné zmluvné poistenie

Sprostredkujeme Vám výhodné uzatvorenie zmluvy PZP cez spol. Maxima Broker.

Spoločnosť Maxima Broker spolupracuje so všetkými Slovenskými poisťovňami.